Privacy- en cookieverklaring

Versie 20 Maart 2024

Welkom op deze website

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Wij hechten veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Uw persoonsgegevens (hierna ‘gegevens’) worden door ons in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de toepasselijke nationale wet- en regelgeving, waaronder de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw) verwerkt. In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe wij met uw gegevens omgaan.

Inhoudsopgave

 1. Waarvoor geldt deze privacyverklaring?
 2. Wie gebruikt uw gegevens
 3. Van wie gebruiken we gegevens?
 4. Hoe komen we aan uw gegevens
 5. Welke gegevens gebruiken we van u
 6. Waarvoor gebruiken we uw gegevens en wat is daarvoor de wettelijke basis?
 7. Hoelang bewaren we uw gegevens?
 8. Met wie delen we uw gegevens?
 9. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons
 10. Cookies en vergelijkbare technologieën
 11. Welke privacyrechten heb je?
 12. Wijziging van de privacy- en cookieverklaring

1. Waarvoor geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die wij van u verwerken wanneer u het contactformulier invult onder https://myremedyonderzoek.nl/contact/

Deze verklaring ziet niet op gegevens die wij van u verzamelen en verwerken voor wetenschappelijk onderzoek als u aanmeldt als deelnemer voor de MyREMEDY studie. In een afzonderlijke informatiebrief, die u ontvangt als u het contactformulier invult, leggen wij u uit hoe wij met dergelijke gegevens omgaan.

2. Wie gebruikt je gegevens?

Amsterdam UMC is verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

De volledige gegevens zijn:

Stichting Amsterdam UMC

De Boelelaan 117

1081 HV Amsterdam

KvK nr.: 64156338

3. Van wie gebruiken wij gegevens?

We verwerken persoonsgegevens van iedereen die het contactformulier invult onder https://myremedyonderzoek.nl/contact/

4. Hoe komen we aan uw gegevens?

We krijgen uw bepaalde gegevens van u doordat u

 • Ons deze ter beschikking stelt via het contactformulier op onze website

5. Welke gegevens gebruiken we van u

We maken gebruik van de volgende gegevens:

 • Uw voornaam en achternaam
 • Het email-adres dat u heeft aangegeven
 • Het gender dat u heeft aangegeven
 • Uw bericht/vraag
 • Uw akkoordverklaring
 • Uw IP adres
 • Het tijdstip waarop u het contactformulier hebt verstuurd

6. Waarvoor gebruiken we uw gegevens en wat is daarvoor de wettelijke basis?

We gebruiken onderstaande gegevens voor de volgende doeleinden

 • De gegevens die u in het contactformulier aan heeft gegeven (Voornaam, achternaam, email-adres, gender, bericht/vraag, akkoordverklaring), worden gebruikt om met u contact op te nemen over uw vraag of mogelijke deelname aan het MyREMEDY onderzoek
 • Uw IP-adres en wanneer u het contactformulier hebt verstuurd worden automatisch opgeslagen door Gravity Forms, het plugin dat het contactformulier technisch mogelijk maakt. Wij doen niets met deze data.

De wettelijke basis hiervoor is ons gerechtvaardigd belang om met u contact op te nemen over uw vraag over het MyREMEDY onderzoek of u wens om aan het MyREMEDY onderzoek deel te nemen.

7. Hoe lang bewaren we uw gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dit nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens nodig hebben of zolang de wet ons daartoe verplicht.

Al uw gegevens die u aan heeft gegeven in het contactformulier worden verwijdert zodra wij met u contact hebben opgenomen op basis op uw gegevens en vraag/bericht die u in het contactformulier aangegeven hebt.

Indien u aanmeldt voor deelname aan het MyREMEDY onderzoek ontvangt u apart een informatiebrief waarin uitgelegd wordt welke gegevens wij tijdens het onderzoek van u verzamelen en een toestemmingsformulier waarin u hiervoor toestemming kunt geven.

8. Met wie delen we uw gegevens  

Gegevens die u door het versturen van het contactformulier aangeeft, worden alleen binnen de database van de website opgeslagen. Deze is onder beheer in Amsterdam UMC. Alleen onderzoekers van het MyREMEDY onderzoek en websitebeheerders, allemaal werkzaam in Amsterdam UMC, hebben toegang tot deze data. Uw gegevens worden niet gedeeld. Wel gebruiken wij uw gegevens om via email met u contact op te nemen.

9. Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?

Amsterdam UMC beveiligd gegevens technisch en organisatorisch. Alleen personen die toegang tot uw gegevens nodig hebben hebben ook toegang.

10. Cookies en vergelijkbare technologieën

Op onze website maken wij gebruik van verschillende cookies en soortgelijke technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal op je eigen eindapparaat (desktopcomputer, mobiele telefoon, tablet of ander apparaat) worden opgeslagen op het moment dat je onze website bezoekt. Cookies beschadigen je eindapparaat niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. Ondanks dat we informatie opslaan over het specifieke gebruik van jouw eindapparaat, kunnen we je niet direct identificeren.

Wij maken gebruik van verschillende cookies voor de volgende doeleinden:

Technisch noodzakelijke cookies; deze zijn nodig  om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen er onder andere voor u gebruik kan maken van de functionaliteiten op onze website. Met behulp van deze cookies kunnen de volgende gegevens worden gebruikt:

 • Uw cookievoorkeur voor uw volgende bezoek van de website zodra u deze voorkeur binnen de cookiebanner aangeeft

11. Uw pricacy rechten

Om uw privacy te waarborgen heeft u een aantal rechten. Deze rechten worden hieronder kort toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting over uw rechten raden we u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen

Recht op informatie

U heeft recht op het verkrijgen van duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens.

Recht van inzage

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens in te zien en een kopie daarvan te ontvangen.

Recht op correctie

U mag vragen uw gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

Recht op dataportabiliteit

Indien gegevens op basis van uw toestemming of een overeenkomst digitaal aan ons zijn verstrekt en deze geautomatiseerd worden verwerkt, kunt u ons verzoeken om deze gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat aan u beschikbaar te stellen.

Recht op beperking van de verwerking

Indien u de juistheid van de verwerking van uw gegevens betwist of daartegen bezwaar heeft gemaakt, kunt u ons verzoeken om gedurende de periode van betwisting of bezwaar niets met de gegevens te doen dan deze alleen op te slaan

Recht op gegevenswissing

U mag ons vragen om alle gegevens die we van u hebben te verwijderen. We verwijderen dan gegevens die tot u herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we uw gegevens nog niet verwijderen, bijvoorbeeld wanneer er een wettelijke bewaarplicht is.

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om wanneer de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang (dit is in deze privacyverklaring bij de specifieke verwerking aangegeven) daar bezwaar tegen te maken. Wij zullen dan een belangenafweging maken tussen uw belang en dat van Amsterdam UMC. Als uw bezwaar zwaarder weegt, zullen wij aan uw verzoek voldoen.

Recht om een klacht in te dienen

Wij zetten ons dat uw gegevens bij ons veilig zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. U mag een klacht indienen over de wijze waarop we met uw gegevens omgaan. Ook mag u uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval kunt u ook naar de rechter stappen.

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in

Stuur uw vraag of klacht naar de functionaris gegevensbescherming van Amsterdam UMC onder privacy@amsterdamumc.nl.

Wanneer u contact opneemt voor de uitoefening van een van bovenstaande rechten, streven wij er naar om u binnen 30 dagen van een reactie te voorzien. Wij brengen geen kosten in rekening voor de uitoefening van bovenstaande rechten.

12. Wijziging van deze privacy- en cookieverklaring

Deze verklaring kan op elk moment door ons gewijzigd worden. Wij raden u aan om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen.

Colofon

Treft u informatie of beeldmateriaal op onze website aan die – in uw ogen – onjuist is of waarvan de rechten – volgens u – niet bij Amsterdam UMC en haar partners binnen MyREMEDY, neemt u dan contact via het mailadres websitesupport@amsterdamumc.nl op. Geeft u vooral ook de pagina in de vorm van een URL mee. Dit geldt ook voor problemen van meer technische aard.

Deze website is in beheer bij de afdeling Medische psychologie en Medisch maatschappelijk werk en de dienst Communicatie van Amsterdam UMC, locatie C0-229, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam; telefoonnummer: 020 – 566 2421.